دریچه های شهود ...

درخواست حذف این مطلب

بسم الله

من هم دنبال ماجرا بودم، ماجراهایی قد یک لحظه ، یک آن، یک حال، یک مکاشفه . دریچه ای بسوی باطن، حقیقتی خالص ، بی . انگار که جانت با باطن دنیا منطبق شده باشد ، انگار که حقیقت تو با حقیقت عالم یکی شده باشد . شرف حضور در یک رویارویی بی واسطه ، یک شهود .

ربط به ماجراهای بزرگ ، به عوالم بزرگ

هیچ ماجرایی به اندازه ی ماجرای حسین علیه السلام دریچه های شهود را نگشوده است . ملکوت را جلوی چشمان غبار گرفته ی ما علم نکرده است و حقیقت را بلند ، بلند، بلند پس هزار و چهار صد سال فریاد نزده است .

هیچ ماجرایی به اندازه ی ماجرای حسین علیه السلام باطن عالم را عیان نکرده است ...